ER-008553支撑脚
 
   

ER-008553支撑脚

应用:一套20个支撑脚,ER-022457 L = 16与G定位片连用,在定位片外侧定位。ER-008547 L = 16用于冲压型定位片。ER-008553 L = 21用于G定位片。

EROWA夹具支撑脚ER-008553

EROWA ITS 附件 工具室附件
EROWA ITS方形电极夹持系统25 ER-010622,EROWA方形25夹头,前端部件

ER-008553支撑脚
规格:夹头夹持部件
应用:适用于多重装夹 EROWA ITS Square Electrode Clamping System 25

ER-008553支撑脚
ER-008553支撑脚
ER-008553支撑脚
在线咨询
在线
咨询