GIN精展高速钢块规55080/GBH
 
   

GIN精展高速钢块规55080/GBH

块规为线性测量的基本工具。可用来调整、检查或检测丈量的工具和精密工件。块规有经过脱磁处理及特别热处理以稳定块规的尺寸精度。

块规为线性测量的基本工具。可用来调整、检查或检测丈量的工具和精密工件。块规有经过脱磁处理及特别热处理以稳定块规的尺寸精度。                                                                                                                                                                                                                                   单位:mm
订购编号
Order No.
型号
Model
块规总数等级公称尺寸
(mm)
间格
(mm)
块数重量
N.W.
55080-32-0GB32H03201.005
1.01-1.09
1.1-1.9
1-10
20,30,50
0.01
0.1
1
-
1
9
9
10
3
0.40kg
55080-32-1GB32H1321
55080-32-2GB32H2322
55080-38-0GB38H03801
1.005
1.01-1.09
1.1-1.9
2-10
20-100

0.01
0.1
1
10
1
1
9
9
9
9
1.26kg
55080-38-1GB38H1381
55080-38-2GB38H2382
55080-47-0GB47H04701
1.005
1.01-1.09
1.1-1.9
2-10
20-100
0.01
0.1
1
10
1
1
19
8
9
9
1.39kg
55080-47-1GB47H1471
55080-47-2GB47H2472
55080-87-0GB87H08701.001-1.009
1.01-1.49
0.5-9.5
10-100
0.001
0.01
0.5
10
9
49
19
10
1.68kg
55080-87-1GB87H1871
55080-87-2GB87H2872
55080-103-0GB103H010301.005
1.01-1.49
0.5-24.5
25-100
0.01
0.5
25
1
49
49
4
2.19kg
55080-103-1GB103H11031
55080-103-2GB103H21032
55080-112-0GB112H011201.0005
1.001-1.009
1.01-1.49
0.5-24.5
25-100
0.001
0.01
0.5
25
1
9
49
49
4
2.23kg
55080-112-1GB112H11121
55080-112-2GB112H21122
在线咨询
在线
咨询